HISTORIA ZAKŁADU

Historia zakładu

Historia Zakładu Systemów Telekomunikacyjnych wiąże się bezpośrednio z historią Instytutu Telekomunikacji, który został utworzony w 1968 roku, z trzech katedr:

 1. Katedry Organizacji i Eksploatacji Systemów Łączności,
 2. Katedry Radiokomunikacji,
 3. Katedry Teletransmisji i Telekomutacji.

W roku 1972 w Instytucie powołano cztery zakłady, w tym Zakład Telekomutacji, który w roku 1994 w wyniku połączenia z Zakładem Sieci Telekomunikacyjnych przyjął nazwę Zakładu Teletransmisji i Komutacji, a następnie w roku 1998 został przemianowany w Zakład Zintegrowanych Systemów Telekomunikacyjnych. Po kolejnej reorganizacji Instytutu w roku 2003 przyjął nazwę Zakładu Systemów Telekomunikacyjnych, która funkcjonuje po dzień dzisiejszy.

Początki działalności naukowo-badawczej zakładu skupiały się na zagadnieniach komutacji elektronicznej oraz tzw. uwierania kanałów telegraficznych. Realizowano wiele prac projektowo-konstrukcyjnych z zakresu quasi-elektronicznych systemów komutacyjnych oraz transmisji danych, których efektem było szereg wdrożeń, np.:

 • Elektroniczna przełącznica kanałów teledacyjnych (PONĘTKA - A, rok 1969),
 • Elektroniczna Centrala Telefoniczna EACT-MK dla sieci garnizonowej MON (współpraca z WZT Telkom - Teletra w Poznaniu w latach 1976-1991),
 • Elektroniczna Centrala Wiejska ECW - B (współpraca Zakładami Teleelektronicznymi Telkom - Telfa w Bydgoszczy w latach 1982-1991),
 • Przewoźny Obiekt Łączności POŁ200G (współpraca WZT Telkom - Teletra w Poznaniu oraz Ośrodkiem badawczo-Rozwojowym EMAG w Katowicach w latach 1986-1991).

Za opracowanie central telefonicznych typu EACT-MK w roku 1980 uzyskano nagrodę I stopnia Ministra Obrony Narodowej oraz złoty medal na 52 MTP, a w roku 1988 - złoty medal na 60 MTP za opracowanie systemu elektronicznych central wiejskich typu ECW-B. W tym okresie pracownicy zakładu aktywnie uczestniczyli także w konferencjach organizowanych przez instytut, np.: w I Międzynarodowej Konferencji Naukowa „Zastosowanie symulacji na EMC do badania systemów łączności” (Warszawa, 9-11.12.1976 r.) czy też w Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Perspektywiczne systemy i urządzenie łączności” (Warszawa, 2-3.06.1982 r.).

W kolejnych latach realizowano prace naukowo-badawcze z zakresu multimedialnych uwiernionych systemów transmisji cyfrowej, metod komutacji i dostępu do medium transmisyjnego w sieciach telekomunikacyjnych, systemów łączności z integracją usług, modelowania i symulacji systemów CIS, zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi, analizy niezawodności i diagnostyki urządzeń oraz sieci telekomunikacyjnych. Wspólnie z zespołami naukowymi pozostałych zakładów instytutu kontynuowano prace badawczo-wdrożeniowe z w obszarze systemów rozpoznania i zakłócania radioelektronicznego, modernizacji systemów namierzania, itd.

W latach 2006-2007 Zakład Systemów Telekomunikacyjnych pozyskał środki z MNiSW (przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) na „Doposażenie Laboratorium Bezpieczeństwa i Interoperacyjności Systemów Telekomunikacyjnych w WAT” na kwotę 571 000 zł (okres realizacji: 01.07.2006 - 31.12.2007). Laboratorium umożliwia testowanie urządzeń w zakresie jakości usług telekomunikacyjnych i ich interoperacyjności. Laboratorium jest zorientowane na współpracę z małymi i średnimi producentami sprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, w realizacji bezpiecznego systemu telekomunikacyjnego udostępniającego szeroki zakres usług czasu rzeczywistego. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

 • stanowisko bezpieczeństwa i interoperacyjności sieci telekomunikacyjnych: trzy wielousługowe węzły telekomunikacyjne, system pomiarowy parametrów łącza światłowodowego, analizator sieciowy SDH/PDH/ATM, odbiornik GPS jako źródło częstotliwości wzorcowej, analizator widma;
 • stanowisko jakości usług telekomunikacyjnych czasu rzeczywistego, realizowanych przez dostępowe sieci dedykowane i komercyjne: centrala typu VoIP wraz z urządzeniami końcowymi, 3 bezprzewodowe, przenośne komputery multimedialne typu LAPTOP - WLAN, oraz sieć bezprzewodowa LAN 802.11g;
 • stanowisko systemów zarządzania heterogenicznymi sieciami łączności: stacja robocza skonfigurowana zgodnie z zaleceniami TMN, analizator-symulator protokołów komunikacyjnych.

Obecnie Zakład Systemów Telekomunikacyjnych realizuje zadania naukowe - teoretyczne, doświadczalne i eksperckie - w zakresie:

 • technik i systemów multimedialnych,
 • urządzeń końcowych oraz systemów komutacyjnych i transmisyjnych,
 • modelowania i symulacji sieci oraz protokołów komunikacyjnych,
 • mechanizmów i procedur wsparcia jakości usług (QoS) w systemach informacyjnych,
 • zarządzania zasobami w sieciach telekomunikacyjnych,
 • interoperacyjności i bezpieczeństwa systemów informacyjnych,
 • integracji usług w systemach informacyjnych,
 • oraz wspiera zespoły naukowe instytutu powoływane do realizacji wyodrębnionych zadań celowych.